Bergsmannens djur


Man hade kor, kanske getter, får, grisar och hästar. Alla djur var lika viktiga. Kor och getter gav mjölk, ost och smör, fåren gav ull och kött, grisarna gav kött. Hästen var en viktig del i jordbruket.

Fäboden sparade betet vid byn
Korna, fåren och getterna gick ute på bete i skogen på sommaren, ibland vid fäboden. Fäboden låg en bit bort, för att spara betet omkring byn. Gårdarnas fäbodar låg nära varandra på byns egen skog. Fäboden bestod av en liten stuga med lagård. Här bodde en piga som skötte korna och getterna under sommaren. Varje dag skulle de mjölkas. Mjölken blev till smör, messmör och ost.

Boskapen betade fritt
Korna och getterna betade fritt under så stor del av året som möjligt. Åker och äng var inhägnade, efter principen att boskapen skulle hållas borta från säd och hö. Djuren var alltså inte instängda. På inhägnade stigar, "fägator", kunde de föras ut på skogsbete i utmarken. Korna och getterna betade i den stora allmänna skogen.

Eftertraktade hudar
Boskapen gav först och främst mat till hushållet. I bergsmansbygderna var hudarna också eftertraktade. De användes till bl.a. masugnarnas bälgar och till gruvornas rep.

En riksdaler per get
Folk som var fattiga eller de som inte ägde mark hade inte rätt att låta sina djur gå på bete i den allmänna skogen. De fick betala för betet. Från år 1865 finns en lista där det står vem som hade sina getter på bete. Här kan vi läsa att de fattiga fick betala en riksdaler för varje get som skulle beta.

Uppbördslista för 1865 års mulbete med getter på Bergs by gemensamma betesmark.
Enligt bystämma beslut skall betalas 1 riksdaler för varje get och den som intager getter från andra byar skall derföre stånda laga ansvar böter erlägga. 10 Maij.

Karakter Namn Getter Rd
Grufarbetare Lars Jansson ½ 0,50
Grufarbetare A. Jonssons enka 2 2
Dagakarlen Olof Olsson 1 1
Smeden Lars Hammarstedt 2 2
Smeden P.E. Ekström 2 2
F.d. landsbonden Jonas Ersson 1 1

Envisa oxar
Ibland kunde man också ha dragoxar till jordbruket. Torsåkersbönderna försökte anpassa sitt jordbruk efter oxarna så gott det gick. Oxarna var starka och tysta men tröga och envisa, åt inte så mycket som en häst och när de blev obrukliga som dragdjur kunde de slaktas.

Ibland kunde de ställa till problem... Klicka här om du vill läsa den lustiga historien om den lata oxen i Tjärnäs i Torsåker!

 
Kalvar. Även kalvarna var viktiga för ett jordbruk.

Getter vid fäboden
Getter vid en fäbod. Getterna kunde ofta tillbringa sin sommar vid en fäbod eller ute i skogen.

Geträkning
Getter på bete. Här är en lista över ägare till getter som tros ha orsakat skada vid en fäbod i Torsåker. Klicka på rubriken eller bilden för att se större bild!