Konstgången

Läs om den viktiga konstgången och vad den användes till!


William Erikssons teckning av konstgången
Ill.: William Eriksson
Ett problem med de djupa gruvorna var att de snabbt blev vattenfyllda. De kunde länsas med handpump, hästvandring eller senare med konstgångsdrivna pumpar. Den första konstgången vid Torsåkers gruvor togs i bruk 1688.

Så här beskriver William Eriksson den sinnrika uppfinningen.

Konstgången eller konsten

Drivkraften - av oerhörd styrka - förmedlad av konstgångens - konstens -enkel eller dubbelarmade räcka, var vid Storbergsgruvan under Hedvalls tid, vattenhjulet i den år 1875 upptagna Nyängskanalen mellan Fagersta och Nyäng. Pumparna i Stollgruvorna, Penninggruvan och Kalkbrottet däremot drogs av konstgångar från hjulhus i Tjärnäs övre vattenfall, och efter 1880, från hjulhuset vid Tjärnäs kanalen, där vattenhjulet på sin tid Sveriges största, var 45 fot i diameter.

Från hjulhuset gick alltid konsten ut med dubbla armar, dva med en konstarm från en vevsväng på vardera sidan av vattenhjulet. Varje stolpe i den långa räckan, ägde en rörlig tvärbjälke, som i sin tur i "grimmor" uppbar de påkrokade konstarmarna.

Avståndet mellan stolparna var c:a 8 m och deras höjd fick rätta sig efter terrängen: högre i sänkorna, lägre på upphöjningar i markytan; konstarmen fick ju inte brytas. Där konsten gjorde en krök, eller delade sig i två armar till skilda gruvor, anbringades ett vändhjul, vändaxel. På gruvkanten avslutades konsten i en vinkelbock som fortplantade rörelsen nedåt i lodrätt riktning till pumpen.

Konstens rörelsefrihet var inte stor, två à tre meter kunde armarna växelvis gå i längdriktningen.

Missöden av olika slag - ibland katastrofala - drabbade oundvikligt konstgångarna förr eller senare. Om en av armarna brast t.ex. vad hände då? Jo, vattenhjulet kände den lättande arbetsbördan, ökade takten varvid även den ensamt arbetande återstående konstarmen bröts sönder vid påfrestningen. Sen började en vild karusell. Vattenhjulet gick med förfärande fart, dånade och röt så det hördes lång väg, och ute efter linjen bröts under dunder och brak, stolpar, tvärbjälkar och konstarmar som tändstickor innan hjulhusmaskinisten hann komma ut och hejda sitt rasande vattenhjul genom att stänga dammluckorna.

  Animering av konstgång
Konstiga gången? Ja, en konstgång ser ganska märklig ut. Det var ändå ett effektivt sätt att använda vattenkraften långt ifrån bäckar och åar!