Järnriket Gästrikland

Järnriket är en samordning för de industrihistoriska besöksmålen i Gästrikland och startade 1989.


Järnhanteringens historia och miljöer i Gästrikland lyfts fram i samarbetsorganet Järnriket Gästrikland i vilket de fyra gästrikekommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo ingår tillsammans med Länsmuseet Gävleborg. Syftet är bl a att värna om miljöernas bevarande, fördjupa kunskapen om dem och lyfta fram dem som en kulturturistisk attraktion.

Grundläggande för samarbetet är insatserna från de många eldsjälar i föreningar med ansvar för verksamhet och utveckling av de 30 besöksmålen. Bland besöksmålen finns bl a förhistoriska järnframställningsplatser, gruvor, hyttor, bruksmiljöer, järnverk, en smalspårig järnväg och moderna stålverk. Sammantaget representerar de steg i järnhanteringens olika moment och epoker liksom levnadsbetingelser och arbetsvillkor för människorna som arbetade med järnet.

Järnriket Gästrikland grundlades vid mitten av 1980-talet då en inventering av industrimiljöer i landskapet genomfördes. Inventeringen mynnade ut i en rapport med ett program för bevarande. Samtidigt diskuterades hur valda miljöer kunde förberedas så att de blev tillgängliga för allmänheten och sammantaget kunde uppvisa järnhanteringens utveckling. Vid vissa platser fanns redan föreningar eller andra konstellationer som aktivt arbetade med studier och förmedling av den lokala historien, vid andra platser bildades dylika grupper.

Under perioden 1980 -1999 har flera miljoner kronor satsats för upprustning av byggnader vid särskilt värdefulla industrimiljöer. Allteftersom har den utåtriktade verksamheten utvecklats och Järnrikets besöksmål har blivit givna utflyktsmål för såväl gästrikebor som turister från andra delar av Sverige och från utlandet. Som exempel på uppskattning av en lyckad restaurering av en industrimiljö kombinerat med insatser för att göra platsen tillgänglig och förståelig för utomstående, är Forsbacka bruk som 1998 belönades med ett Europa Nostra-diplom.

Förmedlingen av besöksmålens historia och samband med den industriella utvecklingen sker bl a genom guidningar, informationsskyltar, s k bruksvandringsfoldrar, temaskrifter, bildspel, videor och en kulturturistisk katalog. Publikationerna finns på turistbyråerna, vid besöksmålen, hotell och restauranger i landskapet. Järnrikets besöksmål utgör dessutom arena för aktiviteter av olika slag, t ex teaterföreställningar, konserter, fester och utställningar.