Järnrikets skolsida - livet i Gästrikand under 2000 år


 

Järnrikets skolsida skildrar aspekter av livet i Gästrikland under 2000 år. Från de första järnproducerande människorna till dagens högteknologi. I det sista avsnittet - järnverket - skildras det moderna samhällets framväxt under slutet av 1800 talet och början av nittonhundratalet. Där finns också en del där dagens högteknologi beskrivs.

Främst forskningsmaterial för skolor
Skolsidan är främst ett forskningsmaterial för skolor, men är givetvis användbart för alla med ett lokalhistoriskt intresse. Det är svårt att hitta lokalt historiskt material som lämpar sig för skolbruk. Där tror vi att hemsidan fyller ett tomrum.

Faktabank
Karaktären på materialet är en fakta och kunskapsbank, där elever stimuleras till forskning. Hemsidan innehåller en bred redovisning av livet i Järnriket Gästrikland under 2000 år. Faktabanken innehåller 260 sidor och ger en inblick i livsvillkor, teknik, idéer och uppfinningar som påverkade samhällsbygget i Gästrikland. Besökarna på hemsidan kan orientera sig i Järnrikets förhistoria, bergsmanstid, bruksepoken, sjöfarten, järnverket och industrialismens intåg och dagens högteknologi.

En utblick i världen ges i kapitlet om segelfartyget Daphne som lämnade Gävle hamn år 1877, med stångjärnsfrakt till London. Därefter gick fartyget i "luffarfart" till Sydostasien och Sydamerika.

En region speglar samhällets utveckling
Med utgångspunkt från regionen är det möjligt att ge sammanhang i en ämnesövergripande undervisning. En region speglar också samhällets utveckling i stort om man för in ett kulturhistoriskt, idéhistoriskt och ett globalt perspektiv.

Mängder av lokalt källmaterial
Det är några decennier sedan hembygdsböckerna försvann i undervisningen. I dag är skolan åter mån om att låta den "nära" verkligheten bli en viktig del av barns kunskapsbygge.

I Järnrikets skolsida finns mängder av lokalt källmaterial, dels insprängt i mer generella texter dels som egna sidor med bara text från källmaterial. I vissa fall material som inte är publicerat och inte heller använt i någon större utsträckning i forskningssammanhang. Det ger eleverna möjlighet att göra egna iakttagelser och slutsatser.

Jämförande studier
Eftersom materialet också innehåller samma rubriker för olika tidsepoker kan jämförande studier göras. Vilken mat åt man under de olika epokerna? Hur bodde man? Hur såg tekniken ut?

Autentisk forskningsprocess
En brist hos många skolmaterial är informationstätheten. Eleverna "forskar" och sammanfattar redan kraftigt komprimerade texter. Någonstans på vägen förloras en djupare innebörd och innehåll. Här menar vi att vårt material möjliggör djupare studier och en mer autentisk forskningsprocess.

"Verkligheten" kombinerad med Järnrikets skolsida
Hemsidan är tänkt som en stöd i en pedagogik där, där tolkning av kulturmiljöer, praktiska erfarenheter, dramatiseringar, faktabakgrunder, källmaterial m.m. tillsammans åstadkommer en nyfikenhet och lust att söka kunskap om den lokala historien. Svaren är inte alltid givna. Historien formuleras här och nu och med nutidens referenser.

Järnrikets besöksmål
Järnriket har ett trettiotal besöksmål i Gästrikland. De välkomnar ett ökat samarbete med skolan. På respektive besöksmål finns engagerade och kunniga människor. Att se och uppleva och tolka de historiska miljöerna sätter liv i historien. Kanske har elevernas förfäder varit verksamma i järnhanteringen? Vilka minnen har mor- och far föräldrar?

Öppen länk till museet
På hemsidan finns en öppen länk där eleverna kan få hjälp och handledning om frågor angående Järnriket Gästrikland.

Välkommen att söka kunskap om Järnriket Gästrikland!

  En av aktiviteterna har varit att gjuta föremål i tenn i Forsbacka.
    Här växlar bilden om du för musen över den. På den bilden kan du se äldre böcker och en loggbok, på den andra räkningar och handlingar från fartyget Alfhild. Detta är en del av grundmaterialet till kapitlet "En världsomsegling".
    Ute och inne. På vår hemsida får du lära dig att använda både källmaterial och besök på järnframställningsplatser för att få en bild av Gästriklands historia!